Algemene verkoopvoorwaarden Zakelijk / Bedrijven

1. Definities Hardware Outlet BV. H.o.d.n. Hardware Experts:

De vennootschap of gelieerde vennootschappen die in de orderbevestigingen en facturen als Hardware Experts worden geïdentificeerd.
Klant: iedere Rechtspersoon die een product- of serviceofferte van Hardware Experts schriftelijk of mondeling aanvaardt of wiens bestelling voor producten of service door Hardware Experts wordt aanvaard.
Rechtspersoon: ieder natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Producten: alle computers, computerprogrammatuur en toebehoren die door Hardware Experts worden verkocht.
Overeenkomst Op Afstand: het langs elektronische weg tot stand komen en sluiten van overeenkomsten.

2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Hardware Experts en Klant.

b) De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden waarnaar door Klant op enigerlei wijze mocht worden verwezen, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

c) Van deze algemene voorwaarden kan slechts schriftelijk, in een door partijen gezamenlijk ondertekend stuk, worden afgeweken.

3. Totstandkoming overeenkomst

a) Alle aanbiedingen van Hardware Experts zijn vrijblijvend.

b) Klant kan telefonisch, schriftelijk of op afstand, daaronder begrepen via het internet, een bestelling plaatsen.

c) De overeenkomst tussen Hardware Experts en Klant komt tot stand indien (1) de bestelling door Hardware Experts schriftelijk wordt aanvaard en Klant deze schriftelijke mededeling van Hardware Experts heeft ontvangen in de zin van artikel 3:37 BW (ontvangsttheorie), of (2) aan de bestelling uitvoering wordt gegeven.

d) Indien de Overeenkomst Op Afstand met Klant wordt gesloten, komt de overeenkomst tussen Hardware Experts en Klant, onverminderd het bepaalde in artikel 8, tot stand zodra Hardware Experts ontvangst van de bestelling van de Klant heeft bevestigd en dit ontvangstbewijs voor de Klant toegankelijk is geworden op een voor de Klant toegankelijke drager.

4. Productconformiteit

a) Catalogi, brochures, prijslijsten, afbeeldingen e.d. kunnen niet beschouwd worden als aanbiedingen van Hardware Experts, maar slechts als uitnodigingen tot het doen van een aanbod. De betreffende gegevens zijn slechts bindend voor Hardware Experts indien zulks uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd door Hardware Experts.

b) Getoonde monsters of modellen gelden slechts ter aanduiding zonder dat de verschuldigde zaak daaraan behoeft te beantwoorden.

c) Hardware Experts wijzigingen en/of aanvullingen aanbrengt aan de productspecificaties van haar Producten, ingevolge de technische ontwikkeling van de Producten of economische standaarden, dan zal Hardware Experts trachten te waarborgen dat de Producten een gelijke functionaliteit en prestatie bezitten als vóór dat de gewijzigde productspecificatie werd ingevoerd.

5. Prijzen en betalingen

a) De vermelde prijzen voor de aangeboden Producten zijn in Euro’s inclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Hardware Experts zal de bijkomende kosten als hiervoor vermeld kenbaar maken voordat de overeenkomst wordt gesloten. De prijzen en bijkomende kosten zullen tevens bevestigd worden op het moment van totstandkoming van de overeenkomst als in artikel 3 onder c. en d. vermeld.

b) Indien Hardware Experts besluit de prijzen voor de aangeboden Producten te doen stijgen, anders dan als gevolg van wettelijke prijsstijgingen, nadat de Klant zijn bestelling heeft geplaatst, dan zal Hardware Experts hiervan bij de orderbevestiging melding van maken en is Klant gerechtigd de bestelling schriftelijk, kosteloos te annuleren dan wel de overeenkomst schriftelijk te ontbinden binnen 10 dagen nadat Hardware Experts mededeling van die prijsverhoging heeft gedaan. Deze 10 dagen termijn als hiervoor bedoeld gaat bij overeenkomsten gesloten op afstand met Klant in, nadat de orderbevestiging voor de Klant toegankelijk is geworden.

c) Betaling dient te geschieden voor levering of contant bij levering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

d) Betaling geschiedt middels ideal, pin, per bank vooruit, contant bij balie of op rekening (eventueel automatische incasso) indien dit is overeengekomen.

e) Bij overschrijding van de betalingstermijn is Klant vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en is Klant vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Hardware Experts is Klant een bedrag van EUR 50,- (zegge: vijftig euro) aan administratieve kosten verschuldigd en indien Hardware Experts haar vordering ter incasso uitbesteedt, is Klant tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste 15 % van het openstaande bedrag belopen, onverminderd de bevoegdheid van Hardware Experts om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

f) Indien Klant met enige betaling in gebreke is, is Hardware Experts gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

6. Aflevering, levertijd, reparatie en installatie

a) De door Hardware Experts opgegeven levertermijn geldt als indicatie en niet als fatale termijn. Overschrijding van de levertermijn geeft Klant geen recht op schadevergoeding noch het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van Klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de overeenkomst in stand wordt gehouden. Klant is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

b) Levering van de Producten aan Klant geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de Producten gereed zijn voor verzending aan de Klant. Levering van de Producten aan Klant geschiedt door het stellen van de Producten in macht van Klant.

7. Garantie

a) De deugdelijkheid van de geleverde Producten wordt bij normaal gebruik en onderhoud gewaarborgd voor de schriftelijk overeengekomen termijn.

b) Buiten de garantie vallen: - kleine onvolkomenheden in de afwerking, die geen afbreuk doen aan de deugdelijkheid; - beschadigingen die het gevolg zijn van werkzaamheden die niet door of vanwege Hardware Experts aan het geleverde zijn uitgevoerd;

c) De garantie omvat uitsluitend de vervanging of het herstel ter keuze van Hardware Experts van het geleverde Product waarvan Klant kan aantonen dat deze ondeugdelijk zijn, met dien verstande evenwel dat deze werkzaamheden voor rekening van Hardware Experts komen tot ten hoogste het factuurbedrag (exclusief BTW) voor het betreffende deel van de levering.

d) Gebreken, ter zake waarvan een beroep op deze garantie wordt gedaan, dienen onverwijld schriftelijk en onder overlegging van de originele aankoopfactuur aan Hardware Experts te worden gemeld. Hardware Experts is verplicht gebreken, waarvoor terecht een beroep op garantie wordt gedaan, zo spoedig mogelijk op te heffen. Klant zal Hardware Experts hiertoe zonder berekening van enigerlei kosten in ruime gelegenheid stellen.

e) Indien Hardware Experts ter voldoening aan zijn garantieverplichtingen onderdelen vervangt, worden de vervangen onderdelen haar eigendom.

f) Door vervanging of herstel wordt de garantietermijn niet verlengd of vernieuwd.

g) De garantie vervalt indien Klant zonder uitdrukkelijke toestemming van Hardware Experts reparaties aan het geleverde verricht dan wel laat verrichten.

h) Het beweerdelijk niet nakomen door Hardware Experts van haar garantieverplichtingen ontslaat Klant niet van de verplichtingen, die voor hem voortvloeien uit deze voorwaarden dan wel uit enige ander met Hardware Experts gesloten overeenkomst.

i) Op de Producten van Hardware Experts is standaard geen software geïnstalleerd. Mocht er wel software bijgeleverd worden dan geeft Hardware Experts hier geen garantie op.

j) Op producten die ter garantie of reparatie worden aangeboden zullen alleen werkzaamheden worden verricht indien op deze producten officiële software is geïnstalleerd en is voorzien van een bijbehorende officiële software licentie.

k) Hardware Experts is niet aansprakelijk voor het niet of slecht functioneren van software. Op goederen die ter reparatie of garantie worden aangeboden en waarvan blijkt dat software het niet werken, of het slecht functioneren heeft veroorzaakt, wordt een uurloon in rekening gebracht. Dit is te allen tijde ter beoordeling van Hardware Experts en is niet betwistbaar.

l) Indien Klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit deze voorwaarden, de gebruiksaanwijzing, dan wel uit enige andere met Hardware Experts gesloten overeenkomst voortvloeit, is Hardware Experts met betrekking tot geen dezer overeenkomsten tot enige garantie - hoe ook genaamd - gehouden.


8. Vervallen

9. Risico

a) Ongeacht de overdracht van de eigendom zijn de Producten voor risico van Klant van de aflevering af. Derhalve blijft Klant de koopprijs verschuldigd, ongeacht tenietgaan of achteruitgang van de zaak door een oorzaak dien niet aan verkoper kan worden toegerekend.

10. Eigendomsvoorbehoud

a) Hardware Experts behoudt zich de eigendom voor van alle door haar geleverde of te leveren Producten, totdat de Klant aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

b) Indien Klant de Producten wijzigt of aanpast, in zoverre dit is toegestaan onder deze voorwaarden, zal dit als een door Hardware Experts gemaakte wijziging of aanpassing worden aangemerkt en houdt Klant deze voor Hardware Experts als eigenaar, totdat aan de verplichtingen als genoemd onder a. is voldaan. Klant zal elke derde die beslag legt of enig ander recht pretendeert te hebben met betrekking tot de zaken als bedoeld in de voorgaande zin, op de hoogte stellen van Hardware Experts rechten met betrekking tot deze zaken.

c) Zolang Klant niet aan de verplichtingen als genoemd onder a. heeft voldaan, is Klant niet gerechtigd de Producten aan derden te (doen) verhuren, in gebruik te geven, te verpanden, of anderszins ten behoeve van derden te bezwaren, anders dan nodig voor normale bedrijfsuitvoering.

d) Indien Klant in verzuim is ten aanzien van de verplichtingen als genoemd onder a., is Hardware Experts gerechtigd de zaken die aan haar toebehoren zelf, voor rekening van de Klant terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden. Klant verleent Hardware Experts reeds nu voor als dan onherroepelijk machtiging om daartoe bij of voor de Klant in gebruik zijnde ruimten te (doen) betreden.

11. Overdracht Software en Hardware

a) Hardware Experts wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid met betrekking tot de geïnstalleerde software van de hand.

b) Ten aanzien van de Producten die Hardware Experts levert onder deze algemene voorwaarden, wordt hierbij uitdrukkelijk bepaald dat alle rechten van intellectuele eigendom die daarop zouden mogen rusten, uitsluitend bij Hardware Experts berusten.

12. Zekerheid

a) Indien er goede grond bestaat voor Hardware Experts aan te nemen dat Klant zijn verplichtingen niet stipt zal nakomen is Klant verplicht op eerste verzoek van Hardware Experts terstond genoegzame en in de door Hardware Experts gewenste vorm zekerheid te stellen en deze zo nodig aan te vullen voor de nakoming van al zijn verplichtingen. Zolang Klant daaraan niet voldaan heeft, is Hardware Experts gerechtigd nakoming van haar verplichtingen op te schorten.

b) Indien de Klant aan een verzoek als bedoeld onder a. niet binnen 14 dagen na een daartoe strekkende schriftelijke aanmaning gevolg heeft gegeven, worden al zijn verplichtingen direct opeisbaar.

13. Aansprakelijkheid

a) Hardware Experts is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van overmacht als omschreven in artikel 14.

b) Hardware Experts is nimmer verplicht tot vergoeding van direct of indirect geleden schade, ontstaan door gebreken aan geleverde producten of diensten of door het niet, niet tijdig of niet juist functioneren van door haar geleverde programmatuur en / of diensten tenzij sprake is van opzet of grove schuld. Hardware Experts is nimmer verplicht tot vergoeding van bedrijfsschade (bedrijfsstoring, derving van inkomsten en dergelijke) door welke oorzaak ook ontstaan, daaronder begrepen vertraging in de levertijd van producten en diensten. Hardware Experts kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies van software en/of data ten gevolge van het uitvoeren van een installatie en/of reparatie.

14. Overmacht

a) Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming
van de verbintenis verhinderen en die niet aan Hardware Experts zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) worden begrepen, maar is daartoe niet beperkt, - stakingen in bedrijven, anders dan bij Hardware Experts, waarvan Hardware Experts afhankelijk is voor de nakoming van haar verplichtingen - wilde of politieke stakingen in het bedrijf van Hardware Experts of aan haar gelieerde ondernemingen; - een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen; - onmogelijkheid te voorzien in arbeidskrachten; - oorlogen, revoluties, brand, overstromingen, explosies, aardbevingen; en - bepalingen in wetten of andere van overheidswege uitgevaardigde voorschriften.

15. Retouren / omruiling

a) De Klant kan bij elke vestiging van Hardware Experts in Nederland een bij een Hardware Experts aangekocht product omruilen onder de hieronder genoemde voorwaarden.

b) Retournering van een bij Hardware Experts gekocht product tegen restitutie van de koopprijs is mogelijk binnen 8 dagen na aankoop. Hardware Experts is alleen gehouden een verzoek tot restitutie te honoreren, indien de klant terugbetaling of omruiling verlangt, zonder dat er sprake is van een defect en aan de volgende voorwaarden voldoet:

1) De Klant moet gelijktijdig de originele aankoopnota overleggen.

2) Het product moet compleet en onbeschadigd in originele en ongeopende verpakking zitten.

3) Indien een artikel niet aan 15.b.2 voldoet hanteren wij de volgende waarde bepalingsstaffel:
90 % product is geopend maar ongebruikt, compleet in originele verpakking
75% product is compleet, ongebruikt maar niet in originele verpakking
75% product is gebruikt, maar compleet in originele verpakking
50% product is gebruikt, niet compleet, geen originele verpakking

c) Uitgesloten van retour en omruiling zijn:

1) Prepaid- en softwarepakketten.

2) Licentie gebonden producten

3) Verbruiksartikelen (inkt, toners, batterijen, etc.)

4) Producten die enige verandering hebben ondergaan – in het breedste zin van het woord – door toedoen van klant of derden. Bij een geschil heeft Hardware Experts het recht om een onderzoek te laten verrichten door de leverancier van het product zonder voorafgaand aan dat onderzoek te zijn gehouden tot omruiling of terugbetaling van (deels) aan dat onderzoek te zijn gehouden tot omruiling of terugbetaling van het aankoopbedrag.

16. Persoonsgegevens

a) Hardware Experts zal de gegevens die Klant ter beschikking stelt uitsluitend aanwenden voor zover dit op grond van de wettelijke bepalingen (Wet Persoonsregistratie en Wet Bescherming Persoonsgegevens) mogelijk is. De Klant gegevens zullen uitsluitend aan derden ter beschikking worden gesteld indien zulks ter nakoming van de verplichtingen uit deze overeenkomst door Hardware Experts noodzakelijk wordt geacht.

17. Ontbinding

a) Indien Klant één of meer kernverplichtingen uit deze overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, Hardware Experts haar door middel van een aangetekende ingebrekestelling een termijn van 14 [veertien] dagen geven waarbinnen Klant alsnog haar verplichting dient na te komen. Indien de in gebreke gestelde Klant na verloop van de hiervoor genoemde termijn nalatig blijft haar verplichtingen na te komen, of indien er goede gronden zijn zulks te vrezen, is Hardware Experts gerechtigd haar verplichtingen op te schorten, respectievelijk de overeenkomst terstond te beëindigen, onverlet haar volledig recht op schadevergoeding. Voornoemde ingebrekestelling zal niet behoeven plaats te vinden indien nakoming onmogelijk is, dan wel in geval van artikel 5b. In dat geval zal verzuim onmiddellijk intreden en zal Hardware Experts gerechtigd zijn haar verplichtingen op te schorten, respectievelijk de overeenkomst terstond te beëindigen, onverlet haar volledig recht op schadevergoeding.

b) Een partij is voorts gerechtigd deze overeenkomst terstond te ontbinden in geval van :

1) aanvraag of verlening van surséance van betaling aan de andere partij;

2) aanvraag of uitspraak van faillissement van de andere partij;

3) een besluit tot liquidatie, ontbinding of beperking op enigerlei wijze in haar bevoegdheid rechtshandelingen te verrichten;

4) conservatoir of executoriaal beslag op een substantieel deel van de activa van de andere partij en dit beslag niet binnen 14 dagen wordt opgeheven.

18. Toepasselijk recht, bevoegde rechter

a) Op alle aanbiedingen en offertes van Hardware Experts, bestellingen bij Hardware Experts, alsmede op alle overeenkomsten en alle geschillen die daaruit mochten ontstaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

b) Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van deze voorwaarden of in verband met deze voorwaarden, worden bij uitsluiting beslecht door de bevoegde rechterlijke instantie te [Lelystad], tenzij Hardware Experts besluit te dagvaarden voor een andere bevoegde rechterlijke instantie.

c) Een geschil is aanwezig indien een der partijen zulks stelt.

19. Slotbepaling

a) Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling in deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

b) Het onredelijk bezwarend karakter van enige bepaling in deze algemene voorwaarden kan in ieder geval niet gevolg hebben dat alle bepalingen in deze algemene voorwaarden onredelijk bezwarend worden geacht. Bij vernietiging van enige bepaling in deze algemene voorwaarden, blijven de andere bepalingen onverminderd van kracht.

Download PDF

Copyright © Hardware Experts 2023